Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady nabycia książki "Afrykański pomór świń - nowe doświadczenia w zwalczaniu choroby" autorstwa Zygmunta Pejsaka i Joanny Piekut za pośrednictwem strony internetowej www.asfwprktyce.pl


Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

- pocztę elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie – 46 834 8340

I. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia przy pomocy formularza ze strony https://asfwpraktyce.pl/zamowienie.

JSFP – jednostki sektora finansów publicznych, do których zaliczają się m.in.: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe; agencje wykonawcze; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; uczelnie publiczne; Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Książka - publikacja autorstwa prof. Zygmunta Pejsaka i lek.wet. Joanny Piekut pt. "Afrykański pomór świń - nowe doświadczenia w zwalczaniu choroby"

Sprzedawca - Platforma Edukacyjna Project System Marek Najuch, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej pod adresem: ul. Mazowiecka 28U, 96-100 Skierniewice, NIP 836-112-36-33, REGON 100216412.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży książki, którego formularz można pobrać ze strony https://asfwpraktyce.pl/zamowienie.

II. UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Książce podane na stronie www.asfwpraktyce.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zachowanie formy pisemnej
 3. Nie ma możliwości złożenia zamówienia telefonicznie. 
 4. Zamówienia mogą być składane przez w dni 7 dni w tygodniu, całodobowo, natomiast będą one odbierane i realizowane w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.
 5. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
 • wypełnienie formularza Zamówienia i przesłanie go na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany na stronie www.asfwpraktyce.pl
 • wypełnienie formularza Zamówienia i przesłanie go faxem na nr 46 834 8340.
 • przesłanie wiadomości elektronicznej.
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży książki konieczne jest podanie wskazanych w formularzu danych, które umożliwią realizację zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Klient przesyłający Zamówienie zna i akceptuje warunki polityki prywatności i poniższy regulamin.
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Książki, będącej przedmiotem Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

III. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa może nastąpić do niektórych krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą.
 2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Zamówienie będzie doręczone w ciągu 5-14 dniod chwili nadania.
 4. Koszty dostawy zostały ujęte w cenie Książki.
 5. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, w tym samym lub kolejnym dniu roboczym następującym po złożeniu zamówienia, w przypadku zamówień od Klientów będących Jednostkami Sektora Finansów Publicznych (JSFP).
 6. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, w tym samym lub kolejnym dniu roboczym następującym po opłaceniu zamówienia, w przypadku zamówień od pozostałych klientów instytucjonalnych, firm oraz klientów indywidualnych.

IV. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Cena Książki podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT a także koszt przesyłki Pocztą Polską.
 2. Zapłata za Książkę może mieć jedynie formę przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. W przypadku Klientów JSFP - wysyłka jest dokonywana po złożeniu zamówienia
 4. W przypadku pozostałych klientów indywidualnych, instytucjonalnych i firm - wysyłka nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy
 5. W przypadku, gdy wpłata nie zostanie dokonana w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia Książki.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na adres poczty e-mail lub numer faksu Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Kupiona Książka ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nie posiadając żadnych śladów czytania (zaginane kartki, łamany grzbiet). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania książki. Zakupiony Towar Klient powinien zwrócić na adres Sprzedawcy na swój koszt. Dołączenie dowodu zakupu przyspieszy proces zwrotu płatności.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odesłanej Książki zwróci Klientowi wcześniej dokonane przez niego płatności, w tym koszty zwrotu przesyłki w kwocie oferowanej przez Pocztę Polską.

 VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe postanowienia odnośnie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie Polityka Prywatności.                                     

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
 • może uzyskać bezpłatną pomoc rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Klient ma wgląd do regulaminu w wersji z dnia zawarcia umowy zakupy książki.

Ważność regulaminu od 1 grudnia 2018 roku.